Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Cyklorama Dominik Królicki 

ul. Wszystkich Świętych 70

32-650 Kęty

woj. małopolskie

NIP: 549-24-39-789

 

501 456 322

dominik.krolicki@gmail.com

 

Pn-Pt: 8:00-16:00
Sb: 9:00-13:00

 

Regulamin

SKLEP INTERNETOWY: www.wycinaniewstyropianie.pl

 

CYKLORAMA Dominik Królicki

ul. Wszystkich Świętych 70

32-650 Kęty

NIP: 549-24-39-789

REGON: 360013819

 


REGULAMIN

 

Pojęcia użyte w REGULAMINIE sklepu internetowego www.wycinaniewstyropianie.pl oznaczają:

 

  • Regulamin – niniejszy REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wycinaniewstyropianie.pl;
  • Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wycinaniewstyropianie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności dokładnie rodzaj i liczbę Towaru zakupionego.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.wycinaniewstyropianie.pl);
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą i właścicielem sklepu internetowego (Cyklorama Dominik Królicki) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego www.wycinaniewstyropianie.pl;
  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (adres: www.wycinaniewstyropianie.pl).

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wycinaniewstyropianie.pl, prowadzony jest przez firmę Cyklorama.

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies,

b) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies,

c) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wycinaniewstyropianie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub bezpośrednio napisać na e-mail: dominik.krolicki@gmail.comi poprosić o przesłanie do Klienta REGULAMIN.

1.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


1.9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Cyklorama zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego www.wycinaniewstyropianie.pl do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.


II. KORZYSTANIE Z SKLEPU INTERNETOWEGO - ZASADY

 

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu (www.wycinaniewstyropianie.pl).

2.3. Firma Cyklorama może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (www.wycinaniewstyropianie.pl), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Dominik Królicki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Cyklorama.

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

d) postępował nie zgodnie z regulaminem zawartym na stronie sklepu internetowego: www.wycinaniewstyropianie.pl,

2.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela firmy Cyklorama.

2.5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) itp,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, rasizm, nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz Mobilnie.

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela firmy i Sklepu Internetowego Cyklorama.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i działania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz zgodę na pliki cookies,


III. UMOWA SPRZEDAŻY - PROCEDURA ZAWARCIA

 

3.1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie oraz gdy wystąpi problem proszę skontaktować się z biurem.

3.2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia nr: XX", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego Zamówienia.

3.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wycinaniewstyropianie.pl oraz dokonać wyboru towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego (www.wycinaniewstyropianie.pl) wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

3.5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka i wyboru ilości.

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu

3.7. Obowiązkowe jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Cyklorama Dominik Królicki, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem (www.wycinaniewstyropianie.pl).

3.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w REGULAMINIE.

 

IV. PŁATNOŚĆ - METODY ORAZ CENY

 

4.1. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski 40 1050 1113 1000 0092 0538 9555,

b) poleceniem zapłaty poprzez PayU

c) gotówką przy odbiorze (pobranie).

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT , cła oraz wszelkie inne składniki.


V. DOSTAWA PRODUKTÓW

 

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego www.wycinaniewstyropianie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub napisać o przesłanie go na e-maila.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

5.2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres (korespondencji) wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 20 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (DPD / DHL / Pocztex). Istnieje również możliwość odbioru osobistego: Cyklorama Dominik Królicki, 32-650 Kęty, ul. Wszystkich Świętych 70. Koszty dostawy dostępne są na pod stronie "Koszty Dostawy" na stronie: www.wycinaniewstyropianie.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4 Opóźnienia. Od momentu wysłania produktów firma Cyklorama nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu wysłanych produktów. Jednocześnie zobowiązuję sie do udzielenia konsumentom albo przedsiębiorcom w miarę technicznych możliwości wszelkiej niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu zaistniałego opóźnienia w doręczeniu wysłanych produktów.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1. Termin 20-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

towarów, usług wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb - zgodnie z zamówieniem;

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do Klienta. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Cyklorama Dominik Królicki

ul. Wszystkich Świętych 70

32-650 Kęty

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W innym przypadku odstąpienie od umowy może być nie uznane.

6.4. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres podany na stronie lub jak wyżej.

 

VII. REKLAMACJA


7.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres: Cyklorama Dominik Królicki ul. Wszystkich Świętych 70, 32-60 Kęty, e-mail: dominik.krolicki@gmail.com

7.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego www.wycinaniewstyropianie.pl.

7.3. Cyklorama podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki jest tylko możliwy oraz wiedzy technicznej. Zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i z góry przeprasza za niedogodności.

7.4. Cyklorama zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji (do 14 dni), a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona (jak najszybciej).

7.5. Jeśli wystąpią wszelakie nieprawidłowości albo problemy z funkcjonowaniem sklepu Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym serwis sklepu internetowego www.wycinaniewstyropianie.pl.

 

VIII. REKLAMACJA - TOWAR

 

8.1. Na podstawie REGULAMINU lub wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, reklamacje należy kierować na e-mail: dominik.krolicki@gmail.com. Firma Cyklorama zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. REGULAMIN - KOŃCOWE POSTANOWIENIA

 

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Cyklorama Dominik Królicki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Cyklorama Dominik Królicki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Cyklorama Dominik Królicki znajdująca się: ul. Wszystkich Świętych 70, 32-650 Kęty.

 

 

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail w celu przetwarzana przez sklep www.wycinaniewstyropianie.pl danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.wycinaniewstyropianie.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl